Tin Tức

07/10

Hướng dẫn nhiệm vụ Hoàng Kim


I. Nhiệm vụ Chính Phái:

- Bước 1: Tới Đại Lý gặp Mặc Sầu (183/198).
    + Ra Bến Tàu đánh Măc Sầu (204/186).
    + Quay về gặp Mạc Sầu.
- Bước 2: Tới Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403/319).
    + Tới Lông Môn Trấn tiến vào Dược Vương Động đánh bại Mạnh Phàm (192/208).
    + Quay về gặp Mạc Sầu.
- Bước 3: Tới Dương Châu gặp Hạ Vô Thả (213/194).
    + Đến Đại Lý qua Điểm Thương Động Tầng 3 đánh bại Người Thần Bí (194/190).
    + Quay về gặp Mạc Sầu. (Chính phải được tẩy tủy kỹ năng)
- Bước 4: Tới Lâm An gặp Mạnh Phàm (203/187).
    + Tới Thành Đô qua Thanh Thanh Sơn, Hưởng Thủy Động đánh bại Oán Độc (263/207).
    + Quay về gặp Mạnh Phàm.
    + Tới Tương Dương nha môn Mật Đạo đánh bại Nam Cung Phi (210/196).
    + Quay về gặp Mạc Sầu.
    + Về thôn gặp Long Ngũ hoàn thành nhiệm vụ. 


II. Nhiệm vụ Trung Lập:

- Bước 1: Tới Biện Kinh (212/197) gặp Phó Nam Băng.
   + Đến La Tiêu Sơn (Lâm An, Long Tuyền Thôn, Ngũ Độc Giáo) đánh bại Ninh Tướng Quân (255/172).
   + Quay về gặp Phó Nam Băng.
- Bước 2: Đi đến Khoái Hoạt Lâm (Côn Lôn Phái).
   + Đánh bại Lư Thiện Tượng (200/199).
   + Quay về gặp Phó Nam Băng.
- Bước 3: Đến Thúy Yên Môn
+ Tìm Lệ Thu Thủy (42/84).
+ Đến Kinh Hoàng Động (Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động) đánh bại Từ Tự Lực (182/214).
+ Quay về gặp Lệ Thu Thủy.
+ Về Biện Kinh tìm Phó Nam Băng.
- Bước 4: Đến Thiên Vương Bang
+ Tìm Hàn Ngư Ông (205/199). 
+ Đi đến Đáy động đình hồ đánh bại Hàn Ngư Ông (199/205).
+ Quay về Biện Kinh tìm Phó Nam Băng.
- Bước 5: Đến Thiếu Lâm gặp Đại sư Không Tịch (221/177)
+ Ra sau núi Thiếu Lâm Tự và đánh bại Không Tịch Đại Sư (218/166).
+ Quay về Biện Kinh tìm Phó Nam Băng.
+ Về thôn gặp Long Ngũ hoàn thành nhiệm vụ. 

III. Nhiệm vụ Tà Phái:

- Bước 1: Đến Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi (215/198).
+ Sau đó đến Lâm An tìm gặp Thái Công Công (203/200) để nhận nhiệm vụ đoạt lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
+ Thái Công Công nhờ bạn đến Phục Ngưu (Tương Dương) để đánh bại Tiểu Kỳ Nhi (226/205) để lấy Thiên Hương Chỉ Ngọc.
+ Sau khi đoạt được quay về giao cho Thái Công Công.
+ Cuối cùng về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.
- Bước 2: Đến Dương Châu gặp Tiêu Sư (199/194).
+ Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô) đánh bại Hạ Hầu Phục (338/246).
+ Sau khi đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi. 
+ Mang theo 1 vạn lượng đến Long Tuyền Thôn để gặp Phó Lôi Thư (199/203) hỏi thăm tin tức.
+ Lên đường đến Ngũ Độc Giáo gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) tại Mặc Thù Trại.
+ Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.
- Bước 3: Đến Võ Đang (Phụ Mẫu Điện) gặp Đào Thạch Môn.
+ Sau đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu) đánh bại Tiếu Vô Thường (243/200).
+ Quay về Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.
+ Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư
+ Sau đó đi Biện Kinh tìm gặp Như Ngọc (210/196) để hỏi thăm tin tức.
- Bước 4:
+ Sau khi gặp Như Ngọc. Cô ấy bảo tìm để Trần Tam Bảo (219/187) để hỏi thêm thông tin.
+ Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Long Tuyền Thôn) đánh bại đạo tặc Lục Phi (74/191).
+ Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo để thông báo.
+ Trần Tam Bảo nhờ bạn đi vào Thiết Tháp (Tầng 3) đánh tướng Kim Đồ Đan (211/189).
+ Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo gặp Đoạn Mộc Duệ (225/199).
+ Tiếp đó đi Long Môn Trấn tìm Đoan Mộc Thanh (251/280).
- Bước 5:
+ Đoạn Mộc Thanh nhờ bạn đến Linh Cốc Động (Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động) đánh bại Liêu Định (193/196).
+ Sau khi đánh bại Liêu Định quay về gặp Đoan Mộc Thanh để phục mệnh.
+ Sau cùng về thôn gặp Long Ngũ hoàn thành nhiệm vụ. 

BQT JXAUS kính bút.!

JxAus!

Tags: JxAus Tags: volam Tags: Võ Lâm Tags: Jx Tags: JX private Tags: JX online Tags: võ lâm lậu Tags: vo lam lau Tags: võ lâm private Tags: volam private Tags: vo lam 1 lau moi ra Tags: vo lam pk Tags: võ lâm lậu 2020 Tags: vo lam lau 2020 Tags: vltk2005 Tags: vltk lậu Tags: vltk lau Tags: vl private Tags: jx private Tags: jx ctc 2005 Tags: tải game vltk lậu Tags: tai game jx private Tags: vo lam ctc 2005 Tags: vo lam lau ctc Tags: vltk đang hot 2020 Tags: võ lâm mới ra 2020 Tags: game vo lam truyen ky lau Tags: game võ lâm private Tags: jx không kéo xe Tags: võ lâm hội quán Tags: volampk Tags: võ lâm hay nhất Tags: game vo lam lau Tags: tai vo lam truyen ky lau

Tin khác

Telegram
Giftcode Nạp thẻ Hỗ Trợ